Title: Որունում - Կյանք և Սեր
count: 1Articles:

Title: Անտոն Հանսեն Տամմսաարե «Կյանք և Սեր»
Img: /ups/foto/main_img/1c21dd392b0af13b2ab457ac5cd8254d.jpg
Url: /article/anton-hansen-tammsaare-kyanq-ev-ser/
Text: ► Այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք իրար սիրում ենք, քանի սիրելու ուժ ունենք, կյանքը շարունակվում է, սիրուց այն կողմ արդեն ոչինչ չկա: Երբ սերը վերջանում է, վերջանում է և կյանքը: ► Մարդը ...
date: 2017-12-29 00:00:00