Title: Որունում - Օր և կյանք
count: 1Articles:

Title: Վարդգես Պետրոսյան «Օր և կյանք»
Img: /ups/foto/main_img/ea92cd632bfccb4684881738022d8c74.jpg
Url: /article/vardges-petrosyan-or-ev-kyanq/
Text: ► Հետո նա կարծես մոռացավ իմ գոյությունը, կավիճով գրված անուն էի, ջնջեց իր գրատախտակից: ► Գույնզգույն, թղթից սարքած այդ տիկնիկը, որը լիքն է բառերով, բառերով, բառերով… Եթե նրա գլուխը...
date: 2017-10-29 00:00:00